Trường TH Hoàng Hoa Thám


Địa chỉ: Tam Mỹ Tây - Huyện Núi Thành - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 05103.........
Website : Tiểu Học Hoàng Hoa Thám